suieškoti

suieškoti
suieškóti, suíeškoti tr. 1. surasti ieškant: Prapuolusį peilį suieškójau, t. y. suradau J. Suieškók mano klumpes Grš. Pinigus suieškoti N. Suieškojo visus lietuvius . ^ Vakar dienos nesuieškosi III375. | refl. tr.: Kas ko ieško, tai ir susíeško Trgn. Susíeškojo sau žmonelę . Kai užauga, kožnas sau susíeškos savo dalią Skdt. 2. refl. susilaukti nemalonumo, bėdos: Aš tau sakiau, tu susiíeškosi, paskiau pirštus grauši Dbk. Nesikeik, ot ir susiíeškojai, ko norėjai Ds. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • suieškoti — suieškóti vksm. Suieškóti šùnį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atieškoti — atieškoti, atieškoti tr. 1. atgauti, atrasti ieškant, suieškoti atgal: Ana atieškojo prapuolusius daiktus J. Žiedą atieškojo BsPIII293. Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškojo LB170. Geriaus buvo išsižadėti tų piningų nekaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumedžioti — tr. 1. R124, N sugauti, nušauti medžioklėje: Jis veža parduoti du vilko kailius, tris kiaunes ir du kiškius, kuriuos sumedžiojo užvakar, iš nakties pasnigus V.Myk Put. Imk savo rykus, seidoką ir kilpinį …, ir sumedžiokiem briediną BB1Moz27,3. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užieškoti — užieškoti, užieškoti 1. tr. pareikalauti daugiau (skolos), kaip priklauso: Pasiskolinau tik du šimtu, o ans užieško trijų Up. Jis užieškojo viršiau, kaip davė J. Labai blogai, kad tamsta užieškai, ko neuždirbai Srv. | refl.: Aš tamstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiteirauti — (ž.) tr., intr. klausinėjantis sužinoti, suieškoti, surasti: Nėkaip neantsiteirauju geros karvės Slnt. Aš čia tiktai truputį tegalėjau paminavoti apei senovės lietuvių piningus, kurius šiandien paklausais nebgal an[t]siteirauti S.Dauk. Teiravos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apieškoti — apieškoti, apieškoti tr. 1. apžiūrėti, apeiti ieškant: Apieškojau visuose kraštuose avių ir neradau J. Apieškojau pėdų apie kaimą, toliau nebesekiau Srv. Apieškojau, regis – grąžtelio niekur nesmato Sdk. | refl. tr.: Jau mūsų drevę bitės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptranauti — tr. 1. suieškoti vietą spiečiui: Tranai aptranauna, ka spieta bitys: apžiūra, paruoša (nj.) vietą Lkv. Tranai aptranauna, kur reiks vesti spietlių Užv. 2. Š apvaisinti (bičių motiną). 3. J.Jabl, FrnW, KŽ, Užv rūpestingai ieškant, klausinėjant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apverti — apverti, àpveria (apìveria), apvėrė tr. Š, KŽ; Ak 1. veriant, kišant apsukui apvarstyti kuo: Žmonės moka pasiūt tą šepetį [linams], sudeda, kotą padirba, apìveria virvelėm Kp. Apìveria apìveria, aũklėm apveržia tą riešą, tuos autus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvilkimas — apvilkìmas sm. (2) DŽ1 1. D.Pošk, K, LL124, KŽ → 1 apvilkti 2: Iškada tik motynos apvilkìmo (vėl vaikas prišlapino kelnes) Vdk. | refl. D.Pošk, N, K, Š, NdŽ, KŽ. 2. drabužis. | col. NdŽ. ║ refl. drabužis: Angierka – tai apsivilkìmas, toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkniausti — atkniaũsti, ia (atkniaũčia), àtkniausė (àtkniautė) tr. Š suieškoti, surasti. kniausti; apkniausti; atkniausti; įkniausti; iškniausti; nusikniausti; pakniausti; sukniausti; užkniausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”